©-2017 - Harmonie en Drumband Sint Caecilia - Forelstraat 2 - 5408 AT  Volkel

Harmonie en Drumband Sint Caecilia
Geschiedenis van Harmonie Sint Caecilia Het was pastoor van de Ven die in 1909 de aanzet gaf tot de oprichting van toen nog de kerkelijke fanfare Sint Caecilia. Hij schonk op 6 december, als een soort Sint Nicolaas cadeau, elf instrumenten met een kleine trom aan het kerkkoor want daaruit vond hij, moest de kerkelijke fanfare worden opgericht. Het doel van de fanfare was opluistering van de processies en andere kerkelijke plechtigheden en om de gezelligheid in het dorp te verhogen. Als dirigent werd aangezocht de heer Piet van Maren, koster en organist te Boekel. Het was ook Piet van Maren die voor het bedrag van 409 gulden bij de firma Kessels uit Tilburg de elf instrumenten aankocht. Nol Verkampen, Hanneske van de Burgt, Graad van Duinhoven, Thomas Biemans, Antoon Aldenhuijzen en Egbertus Arts zijn de oprichters en zijn waarschijnlijk het eerste bestuur geweest. Na een jaar hard werken had de fanfare twee marsen onder de knie, hoewel er bij de eerste optredens beslist wel eens koeien uit de wei gebroken zullen zijn, zo denken wij met de kennis van zaken die we nu hebben. Het hoefde niet al te mooi te zijn vertelde oud lid wijlen Janes van Goor als het maar hard ging. Het ging er altijd skón on toe, vertelde hij, en er werd veul gedronken, iets waar de pastoor natuurlijk weer niet zo blij mee was. Het eerste uniform bestond lange tijd uit een pet, die dus nogal eens scheef stond. ln die tijd werd bij serenades nog gewerkt met een ingehuurde tromdrager, en zo gebeurde het dat Piet de tromslager na de nodige borrels tegen zijn buurman zei, zal ik Toon is in de sloot slón, en met volle instemming van de buurman en een flinke knal op de trom belandde Toon met trom en al in de sloot, veel pret en hilariteit, Toon was de enige die er niet om lachen kon. In de eerste wereldoorlog (1914 - 1918) heeft de fanfare een moeilijke tijd door gemaakt; verschillende leden moesten in dienst, Graad van Duinhoven repeteerde nog wat met de rest. Het patronaat in de Kloosterstraat, het latere boerenbond gebouw diende lang als repetitielokaal. Latere repetitielokalen waren café van Exter, café van de Kerkhof, het patronaat in de Rudigerstraat waar eerst de jongensschool was, Rudigerbosch, de Sint Jozefschool, zaal Stevens, gemeenschapshuis de Schakel en uiteindelijk het Muziekhuis. De dirigenten van de fanfare voor de 2e wereldoorlog waren: Piet van Maren, Meester Mulder, Dhr. Esselaar (kruisheer), een Berg uit het vluchtelingenkamp (naam onbekend) Karel van Maren (zoon van Piet), Meester Brands en Pietje Dams. Helaas zijn de administratieve gegevens van de periode voor de tweede wereldoorlog nagenoeg geheel verloren gegaan, wel zijn er enkele foto's overgebleven. De Udense krant van 17 november 1934 vermeldt dat het 25 jarig bestaansfeest 6 december gevierd zal worden en dat er 4 jubilarissen gehuldigd zouden worden. In de krant van 21 november staat dat de viering niet doorgaat vanwege tijdsomstandigheden (crisistijd). De namen van de voorzitters van voor 1945 die nog te achterhalen waren zijn: Pietje Courtens, Antoon Aldenhuijzen en Graad van Duinhoven. 1940 - 1945  De tweede wereldoorlog… Toen de fanfare door de bezetter verplicht werd zich bij de cultuurkamer aan te sluiten besloten zij de vereniging zogenaamd op te heffen en werden de instrumenten opgeborgen bij o.a. Janus van Goor en Grad van Extel. Na de oorlog kwamen de instrumenten weer voor de dag, maar ze hadden door het vijf jaar niet gebruiken veel geleden en verschillende instrumenten waren niet meer bruikbaar. Dus moest men weer naar de pastorie voor centjes, helaas was de pastoor in die jaren niet de grootste fan van de fanfare. Hij stelde voor de instrumenten aan de kerk te laten vervallen wat de ondergang van de fanfare zou betekenen. "Dat nooit" zeiden Bertus Arts en Graad van Duinhoven. Er werd een bestuur gevormd dat bestond uit: Aloys Aldenhuijzen, president * Wim v.d. Heuvel, voorzitter Grad van Extel, secretaris Jan v.d A, penningmeester Graad v. Duinhoven, lid Egbertus Arts, lid Grad Bouwmans, lid Meester Verbruggen was de dirigent * De president moest iemand zijn die wel bespraakt was en wat gewicht in de schaal kon leggen bij overheidinstanties om toestemming te krijgen voor het organiseren van bijvoorbeeld een festival. Dat was zijn functie bij de fanfare. Onder de bezielende leiding van voorzitter Wim v.d Heuvel en secretaris Grad van Extel werd in 1946 een zeer geslaagd festival georganiseerd dat de lieve som van 2.750 gulden op bracht. Dat was voor die tijd veul vertelde Grad van Extel met gepaste trots. De fanfare bruiste weer van activiteiten en er werd weer deelgenomen aan festivals. In 1946 is de fanfare op concours geweest in Asten. De juryverslagen zijn nog bewaard. Op een wild concours in Boekel (1949) behaalde de fanfare zelfs een eerste prijs, de feestvreugde was groot, op zulk een kon je beter maar geen tromdrager zijn. Uit de verslagen van de secretaris blijkt hoe anders die tijd was, bijvoorbeeld tijdens de oogsttijd was repeteren bijna niet mogelijk omdat nagenoeg iedereen met de oogst mee moest helpen. In 1948 is B. Venhuizen ofwel mister Venhuizen, zoals men deze bijzondere aardige man in het dorp noemde, aangesteld als secretaris van de fanfare, hij volgde M. van Hees op, die op zijn beurt Grad van Extel opgevolgd was. Meester Venhuizen, die ook bij de fanfare/harmonie zeer geliefd was, heeft dit 25 jaar met nauwgezetheid en veel humor volgehouden. Wim v.d. Heuvel nam in 1950 afscheid als voorzitter en werd opgevolgd door de heer Duif, hoofd van de jongens-school. Cor Swinkels werd in dat jaar de nieuwe dirigent, en werd in 1953 weer opgevolgd door W. Betaille. 1955. Jan Dekkers wordt de voorzitter en Theo Cranen volgt W. Betaille op als dirigent. Zonder overdrijving kan gesteld worden dat onder voorzitterschap van Jan Dekkers ( 25 jaar) en de muzikale leiding van Theo Cranen (18 jaar) de fanfare die in 1957 omgevormd werd tot harmonie een enorme ontwikkeling en groei heeft doorgemaakt en de basis is geweest voor het korps zoals het nu is. In 1958 is de harmonie uitgebreid met een drumband en in 1959 is de harmonie/drumband bij het 50 jarig jubileum voor de eerste keer in hun bestaan in een volledig uniform gestoken. 1962. De harmonie is in dit jaar van een volledig nieuw instrumentarium voorzien, hiervoor werd een lening van 12.000 gulden afgesloten. Dit is een goede investering gebleken, met op de concoursen regelmatig eerste prijzen en promoties (van de 4 e  afdeling naar de 1 e afdeling in 1973). In 1969 is het 60 jarig jubileum gevierd met een geweldig dorpsfeest en kreeg de harmonie/drumband van het actiecomité namens de gemeenschap nieuwe uniformen aangeboden. Was in voorgaande jaren de harmonie enkel een mannen aangelegenheid, vanaf nu deden veel dames hun intrede bij de harmonie, die overigens hun mannetje wel stonden. Om gezondheidsreden moest in 1974 Theo Cranen afhaken, zijn zoon Hans volgde hem tijdelijk op en werd wegens drukke werkzaamheden in de loop van l994vervangen door Jan de Laat uit Uden, die in 1979 weer vervangen werd door Jeróme van Acht. In 1980 trad Jan Dekkers na 25 jaar af als voorzitter en werd tot ere-voorzitter benoemd. Carol Silverenberg nam de voorzittershamer over. Eind 1984. Het 75 jarig bestaan van de harmonie en 25 jarig bestaan van de drumband. Dit jubileum is op grootse wijze gevierd. Ook bij dit jubileum werd de harmonie/drumband in nieuwe uniformen gestoken. Dit zijn de uniformen die tot eind 2009 gedragen werden. In de loop van1986 heeft Frans van Zutphen uit de Mortel de dirigeerstok van Jeróme van Acht overgenomen en is elfjaar dirigent van onze vereniging geweest. Onder zijn muzikale leiding is in 1988 de harmonie gepromoveerd naar de afdeling uitmuntendheid, de afdeling waar de harmonie zich tot op dit moment heeft kunnen handhaven. In 1990 is Carol Silverenberg als voorzitter afgetreden en werd Tjeu van Duijnhoven tot nieuwe voorzitter gekozen. De jaren negentig zijn vooral gekenmerkt door de bouw van het Muziekhuis. Een achttal wat oudere leden vatte het plan op om voor de harmonie/drumband een eigen home te bouwen. Het plan werd aanvankelijk met de nodige terughoudendheid ontvangen. Maar zij wisten met hun aanstekelijk enthousiasme het voor elkaar te krijgen dat ze uiteindelijke van bestuur en leden het fiat kregen om het plan te verwezenlijken. Met veel inzet van leden, vrijwilligers en vele sponsoren is het Muziekhuis, waar heel het dorp trots op mag zijn, tot stand gekomen en in oktober 1997 feestelijk geopend. In 1996 heeft de harmonie/drumband met veel succes voor de eerste keer een Proms concert georganiseerd. Dit was tevens het laatste concert van dirigent Frans van Zutphen met onze harmonie en ging de dirigeerstok over naar GertJan Rongen, dit is echter maar van korte duur geweest.In hetzelfde jaar heeft Henk Schenkelaars zijn intrede gedaan en is vijf jaar bij onze vereniging gebleven. In 2002 heeft Guus Dohmen de muzikale leiding van hem overgenomen. ln 2000 stopte Tjeu van Duijnhoven als voorzitter en ging de voorzittershamer over naar het duo Paul Vervest/Martien van Hoeij, helaas kwam door droevige omstandigheden hier een abrupt einde aan en werd het voorzitterschap door onze huidige ad interim voorzitter Louis Poulussen overgenomen. Hoogtepunten van het recentere verleden waren: het concours in Enschede waar een mooie 1e prijs werd behaald en de concerten met de band BZB. Dit is in vogelvlucht de geschiedenis van de harmonie. Een ding is door de jaren heen, ruim 100, gelijk gebleven: de harmonie is en blijft ‘n èrm mie, maar met de donateurs, de oud papieractie, en zeker niet te vergeten de Club van 100 en de vele bestuurlijke kanjers van nu en uit het verleden zullen wij het hoofd boven water blijven houden. Ten slotte spreek ik de hoop uit dat het de harmonie/slagwerkgroep crescendo zal blijven gaan tot plezier van hen zelf en heel de Volkelse gemeenschap. Tony Manders Erelid Sint Caecilia
Op de foto van boven naar beneden; De mannen vanaf de oprichting, dan een muzikale wandeling (1925) daarnaast Mister Venhuizen en onder het 25 jarig jubileum in 1934.
De Oude Garde - v.l.n.r. Tony Manders, Piet Verkuijlen, Wim van den Berg, Jo Sanders. Jan van Bree, Piet van Deursen, Tiny Verstegen, Harrie van den Berg